Information om behandling av personuppgifter

Tjänstetandläkarna värnar om dina personuppgifter. Här förklarar vi hur och varför föreningen samlar in och behandlar dina personliga uppgifter. Dina rättigheter beskrivs och hur du kan göra dem gällande. I samband med att du tecknar medlemskap i föreningen uppmärksammas du på detta och du kan också ta del av informationen via vår webbplats.

Det är viktigt att du tar del av och förstår informationen och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

 

Personuppgiftsansvarig

Tjänstetandläkarföreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som lämnas i en medlemsansökan. Kontaktuppgifter till Tjänstetandläkarna är följande:
 
Tjänstetandläkarna
Bredgränd 5
11130 Stockholm

Tel: 08-54 51 59 80/08-54 51 59 88
E-post: Kansliet@tjanstetandlakarna.se 

 

Dataskyddsombud

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att den personuppgiftsansvariga följder dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet ska bland annat också vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen samt samarbeta med tillsynsmyndigheten, exempelvis vid inspektioner.

Tjänstetandläkarna delar dataskyddsombud med övriga Sacoförbund. Dataskyddsombudet finns på Sacos kansli:

Dataskyddsombudet
Saco
Box 2206
103 15 Stockholm

Tel: 08-613 48 00
E-post: Dataskyddsombud@saco.se

 

Ändamål och rättslig grund för behandling

Uppgifter om medlemskap i en facklig organisation är känsliga personuppgifter där särskilt höga krav ställs.

Tjänstetandläkarna kommer att använda de uppgifter du lämnar för att administrera ditt medlemskap, tillvarata dina intressen och fullgöra de skyldigheter som vi har mot dig som medlem. Därför behandlar Tjänstetandläkarna, när det är aktuellt, dina personuppgifter för att du ska:

• Få rådgivning och annat stöd i arbetsrättsliga, professions- och fackliga frågor (innefattar bland annat löneöversyn och rådgivning kring arbetslöshet och arbetsskada).

• Få rättshjälp genom att bli företrädd i samband med fackliga förhandlingar samt i processer i domstolar.

• Omfattas av kollektivavtals- och arbetsrättsliga förhandlingar.

• Få inkomstförsäkring som ingår i medlemskapet.

• Få möjlighet att teckna gruppförsäkringar.

• Få möjlighet att hyra föreningens fritidslägenheter.

• Få förbunds- och föreningstidningar.

• Få nyhetsbrev, medlemsinformation och liknande.

• Delta i utbildningar, seminarier och andra medlemsmöten.

• Betala rätt medlemsavgift.

• Kunna bli medlem i Akademikernas a-kassa.

• Omfattas av medlemsundersökningar.

• Omfattas av enkätutskick gällande bland annat lönestatistik.

• Få ta del av framställd lönestatistik.

• Ha aktuella kontaktuppgifter i medlemsregistret.

För dessa behandlingar är den rättsliga grunden att fullgöra det avtal som medlemskapet innebär och/eller för att fullgöra vissa rättsliga skyldigheter vi har, som till exempel kollektivavtalad skyldighet och/eller uppgifter av allmänt intresse som föreningen utför.

Därutöver behandlar Tjänstetandläkarna dina personuppgifter för att kunna ge dig andra erbjudanden och förmåner. För de här behandlingarna är intresseavvägning rättslig grund. Föreningar gör intresseavvägningen mot bakgrund av att du som medlem ska få ett mervärde utöver det som det fackliga medlemskapet traditionellt innebär.

 

Lagringstid

Tjänstetandläkarna kommer att radera dina personuppgifter i enlighet med föreningens gallringssrutiner när de ändamål för vilka behandlingarna sker inte längre är aktuella.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den behandling som sker, att få dina personuppgifter rättade, att i vissa fall få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen i vissa fall begränsas, att i vissa fall invända mot behandling samt rätt till så kallade dataportabilitet. Dina rättigheter framgår av GDPR artikel 15-18, 20, 21, 22. Du kan läsa mer om det på tillsynsmyndighetens webbplats – www.datainspektionen.se/

Mottagare av uppgifter

För de ovan angivna ändamålen kan vi komma att lämna uppgifterna till andra. När det är aktuellt lämnas uppgifter till följande mottagare:

• Arbetsgivare – exempelvis i samband med lokala löneöversyner eller andra fackliga förhandlingar.

• Skattemyndigheten.

• SPAR – för inhämtande av adressuppgifter.

• De försäkringsbolag som föreningen samarbetar med rörande inkomstförsäkring och gruppförsäkringar.

• Receptionerna som våra fritidslägenheter är knutna till för receptionsservice och nyckelutlämning.

• Akademikerförbundet SSR – för distribution av chefstidningen till chefsmedlemmar.

• Tryckerier och distributionsföretag – när det gäller förbundstidning och andra trycksaker.

• Andra fackförbund och förhandlingskarteller som Tjänstetandläkarna samarbetar med, exempelvis Saco-S. AkademikerAlliansen och Saco-P.

• Saco.

• Sacoförbund med vilka Tjänstetandläkarna har avtal om dubbelanslutning.

• Akademikernas a-kassa.

• Av föreningen anlitade leverantörer av IT-stöd och fakturering.

 

Gemensamt personuppgiftsansvar

Tjänstetandläkarna har ett gemensamt personuppgiftsansvar med:

• Akademikernas a-kassa.

• Saco-S.

• Sveriges Tandläkarförbund

 

Rätten att lämna klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten rörande vår behandling av dina personuppgifter.

 

Uppgifter som krävs för att du ska kunna bli medlem i föreningen

• För- och efternamn

• Postadress

• Uppgifter om utfärdad legitimation

 

Uppgifter som är nödvändiga för att upprätthålla rätt service

• Personnummer

• E-post

• Telefonnummer

• Examensuppgifter

• Befattning/specialistbehörighet/utbildning

• Huvudarbetsgivare/studieort

• Sysselsättning

 

Automatiserat beslutsfattande

• Reducerad medlemsavgift i sex månader efter examen

• Medlemsavgift utifrån sysselsättning och sysselsättningsgrad

Om inte uppgift om examensår, sysselsättning och sysselsättningsgrad lämnas kan inte rätt medlemsavgift sättas. Det kan också leda till att rättigheter inskränks, exempelvis inkomstförsäkring och förhandlingshjälp.

För mer information:

Tel: 08-54 51 59 88

E-post: medlemsservice@tjanstetandlakarna.se