Medlem i Tjänstetandläkarföreningen

Då och då behöver man facklig hjälp. Det kan gälla allt från enklare råd i en lönefråga eller om anställningsavtal till allvarliga tvister med arbetsgivaren, där hela anställningen kan vara äventyrad. Kanske har man drabbats av skador eller förslitningar som gör att man behöver hjälp i förhållande till försäkringskassa eller arbetsgivare. Vid svårigheter att få en anställning kan man behöva hjälp av ekonomisk eller kollegial natur. Ibland händer det att patienter anmäler tandläkare till IVO (Inspektionen för vård och omsorg), som tagit över hanteringen av patientklagomål efter Socialstyrelsen och dessförinnan HSAN (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd). Exemplen på bekymmer som kan uppkomma är många.

Inom föreningen arbetar vi kontinuerligt med att hjälpa till när medlemmar drabbas av besvärliga arbetsrelaterade situationer. I förhållande till arbetsgivarna är fackets möjligheter att effektivt hjälpa till stora genom den erfarenhet som finns och de särskilda rättigheter facket har i förhandlingssammanhang.

För att ha rätt till hjälp i fackliga ärenden ska den som söker hjälp ha varit medlem i minst tre sammanhängande månader. Vissa undantag kan göras om t. ex. medlemmen nyligen har gått över från studerandeföreningen och är ny medlem i Tjänstetandläkarna. Vi kan enbart hjälpa till med problem som uppstått under den tid som medlemskapet varit aktivt.

Ditt medlemskap kan ses som en försäkring

I frågor som handlar om tillvaratagande av enskilda medlemmars rättigheter i arbetet, i förhållande till försäkringskassa eller arbetslöshetskassa, gentemot tillsynsmyndigheter mm kan medlemskapet jämföras med en försäkring. I sådana tvister kan vi företräda våra medlemmar genom alla instanser om det behövs för att få ett rimligt avslut. Detta sker naturligtvis utan att någon annan kostnad tas ut än den medlemsavgift som medlemmen betalar. Betraktat som premie är medlemskapet billigt jämfört med de kostnader som kan uppstå om motsvarande hjälp söks utanför föreningen, om den ens finns.

Facklig information och rådgivning

Föreningen står för upplysningar, tolkningar och rådgivning i frågor inom föreningens verksamhetsområde.

Rättsskydd i arbetstvister och vid tillämpning av regler om arbetslöshetskassa

Föreningen biträder medlemmar generellt i ärenden mellan arbetsgivare och medlem där medlemmens rättigheter enligt avtal eller arbetsrättslig- eller diskrimineringslagstiftning åsidosatts eller där risk för åsidosättande föreligger. Motsvarande gäller frågor om ersättningsrätt från a-kassa.

Rättsskydd i sjuk- och arbetsskadefrågor

För arbetsskador som drabbat medlemmar i yrket som tandläkare, biträder föreningen vid behov medlemmar i frågor om arbetsskadeprövning etc. Även i fråga om sjukfall där försäkringskassan tillsammans med arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar biträder föreningen vid behov. Motsvarande synsätt gäller i liknande sammanhang såsom föräldraförsäkring etc i den mån de har beröring med anställningen.

Rättsskydd i odontologiska ansvarsfrågor

Föreningens utgångspunkt är att tjänstetandläkare som i sin yrkesutövning som anställd i folktandvården och som anmäls till tillsynsmyndighet, äger rätt till adekvat hjälp från sin arbetsgivare. Erfarenheten är emellertid att arbetsgivarna inte alltid erbjuder ett fullgott stöd i sådana sammanhang. I de fall där en medlem saknar förtroende för arbetsgivarens medverkan i handläggningen, kan medlemmen vända sig till föreningen för hjälp förutsatt att misstroendet för arbetsgivarens stöd inte är grundlöst.

Medlemsförmåner

Vid sidan av den service av rättsskyddskaraktär som nämnts ovan, verkar vi för att skaffa andra mervärden i form av medlemsförmåner. Exempel på detta är den inkomstförsäkring som ingår i medlemskapet eller de avtal som sluts med försäkringsbolag för att ordna förmånliga premier. Andra exempel är de fritidslägenheter på Gran Canaria och i fjällen som våra medlemmar har tillgång till. 

Läs mer om dina förmåner.

    
Läs mer i broschyren om
föreningen och varför det är bra
att vara med i facket.

Klicka på broschyren för att öppna pdf-filen.

Du kan också beställa
broschyren på
medlemsservice@
tjanstetandlakarna.se

Frågor om medlemskap i TT?

Ring oss på tel: 08-54 51 59 80

eller mejla till: medlemsservice@tjanstetandlakarna.se