Kontakt

Tjänstetandläkarföreningens verksamhet utövas genom avdelningarna, styrelsen och kansliet. De olika organen har sinsemellan olika ansvar och uppgifter. I kontakter med föreningen bör man fråga sig vem som bäst kan besvara frågor, ta emot synpunkter eller handlägga ett ärende.

Styrelse

Styrelsens primära uppgift är att driva och företräda de policymässiga ställningstaganden som görs inom föreningen. Styrelsen fullgör denna uppgift framför allt genom omfattande kontakter med externa intressenter. Styrelsen är också beslutsorgan eller initiativtagare i förhållande till föreningsmöten i frågor som gäller föreningens mål, inriktning och verksamhet i övrigt.
Klicka här för kontaktuppgifter till styrelsen.

Kansliet

Kansliets uppgift är i första hand att utgöra en resurs för styrelsen och avdelningarna. Förutom föreningsadministrativa göromål, står kansliet till förfogande för förhandlingsstöd samt informations- och utredningsverksamhet. Kansliet svarar också för viss rådgivningsverksamhet till enskilda medlemmar.
Klicka här för kontaktuppgifter till kansliet.

Avdelningar

Tjänstetandläkaravdelningarna är föreningens bas och arbetsplatsorganisation. En avdelning företräder som regel Folktandvårdens tandläkare inom ett landstingsområde. Avdelningarna ansvarar för den löpande fackliga verksamheten och besitter därför den största insikten, framför allt när det gäller frågor om arbetsförhållanden, löner och anställningsvillkor. Avdelningarna utser också representanter till föreningsmötena, föreningens högsta beslutande organ.

Klicka här för att komma till lokalavdelningarna.

Vem ska jag kontakta?

Vid behov av hjälp ska medlem i första hand kontakta den lokala avdelningen. För de medlemmar som inte är anställda inom folktandvården ska kontakt i första hand tas med kansliet.