Påverka din lön

Lönesamtalet; vägen till bättre löneutveckling,
eller - lönen är inte enbart en arbetsgivarfråga.

Din lön angår dig mer än någon annan, därför ska du använda löneavtalets möjligheter att påverka din lön. Den individuella lönesättningen förutsätter att samtal förs mellan dig och din lönesättande chef om uppställda mål, resultat och koppling till lön. Löneavtalet kräver av lönesättande chef en tydlighet såväl i målbeskrivningen som i sitt sätt att sätta lön. Du som individ måste kunna motivera varför du ska ha högre lön och hur din framtida löneutveckling ska se ut. Det är genom bra engagemang, erfarenhet, arbetsprestationer och förbättringar av klinikens verksamhet som din lön påverkas. Problemet är att ingen känner till dina ansträngningar om du inte påpekar dem själv. Lönen påverkas hela tiden av din utveckling och utifrån din prestation i förhållande till verksamhetens krav. Lönesamtal är tillfället då detta diskuteras och analyseras. Lönen förändras med utgångspunkt från sådana samtal vid revisionsförhandlingar eller vid andra tillfällen.

Vem tar initiativet?

Lönen är viktig för dig och genom egna aktiviteter kan lönesättande chef engagera sig i just din lönesättning.

Din lön är för viktig för att bara diskuteras i samband med en lokal revisionsförhandling. Alltför ofta diskuteras lönen bara vid tjänstetillsättning för att sedan följa en mall som är inarbetad sedan lönetariffernas tid. Lönesamtal mellan dig och din lönesättande chef (klinikchef resp tandvårdschef) bör äga rum minst en gång per år och det är i allmänhet en fördel om dessa samtal sker på ett avspänt sätt vid annan tidpunkt än just inför en revisionsförhandling. På en del arbetsplatser finns system för lönesamtal. Finns inget sådant får du själv ta initiativ till lönesamtal. Det är viktigt att veta vilket mandat din chef har när det gäller lönesättningen.

Vad ska diskuteras?

Vill du att andra ska sättta rätt pris på dig, måste du kunna motivera din prislapp.

För många känns det svårt att tala i egen sak om exempelvis lönefrågor, vad man är bra på, vilka resultat man åstadkommit och hur man på olika sätt bidragit till att uppfylla mål i verksamheten. Tar inte chefen initiativ måste du göra det. På så sätt kan man förändra både sina egna och andras återhållsamma attityder i dessa frågor och göra lönesamtalen till något fruktbart och naturligt. Du får givetvis vara beredd att diskutera både plus- och minusfaktorer i ditt sätt att sköta arbetet. Lönesättande chef måste få chansen att också tala om vad som är mindre bra, hur detta kan rättas till o s v. Dålig feed-back i något avseende är i allmänhet viktigare än ingen feed-back alls!

Resultatet av lönesamtalet

Det är viktigt att du och lönesättande chef är överens om vad som sagts under samtalet och att det inte ska finnas några tveksaheter i lönesättningen.

Ett genomfört lönesamtal (vid ett eller flera tillfällen) kan resultera i att du och chefen når samförstånd om en löneökning och en viss löneutveckling på sikt. Normalt genomförs lönejusteringar vid de årliga revisionsförhandlingarna, men kan även ske vid andra tillfällen. Upplys din TT-avdelning om utgången av lönesamtalet. Detta gäller såväl när du och chefen är överens som när ni har olika uppfattningar. Om inte informationen kommer fram till dina lokala löneförhandlare får de problem att påverka din lönesättning, eftersom arbetsgivaren inte alltid är väl informerad.

Sju tänkvärda punkter

Genom noggrann förberedelse kan du skapa en konstruktiv diskussion som förhoppningsvis leder till en korrekt lönesättning.

1. Tag gärna initiativ till enskilt lönesamtal, särskilt om det saknas rutiner för återkommande lönediskussioner.

2. Innan du träffar chefen bör du noga tänka igenom dina argument för högre lön/bättre löneutveckling på både kort och lång sikt. Fundera på sådant som:

  • ditt sätt att utföra arbetsuppgifterna
  • din medverkan att nå uppställda mål
  • nya eller ändrade arbetsuppgifter
  • särskilda uppdrag/speciell behandlingsteknik
  • jämförande lönestatistik
  • du kanske har halkat efter i löneutveckling p g a omständigheter som du inte rått över

3. Börja med att diskutera vilka krav arbetet ställer på dig. Det gäller även speciella arbetsuppgifter, speciell patientbehandling m m. Målet är att bli enig med chefen om dessa krav.

4. När ni enats om arbetets krav, blir det lättare att samtala om hur du respektive din chef tycker att du uppfyller dessa krav. Då kan du bättre samtala om dina prestationer innan ni kommer in på själva lönefrågan.

5. Du får räkna med att lönesamtalet kan hamna i ett dödläge när ni kommer in på den konkreta lönenivåfrågan. Framhåll då på vilka punkter ni är överens när det gäller värderingen av dina arbetsuppgifter och dina prestationer. Försök få chefen att komma med eget alternativ till hur ni skall bli överens om lönenivå/löneutveckling.

6. Om chefen i något avseende har negativa synpunkter på ditt sätt att sköta arbetet: Lyssna och analysera detta! Du kanske inser att det ligger något i chefens synpunkter. Försök då att bli ense med chefen om hur detta kan rättas till i stället för att börja debattera frågan.

7. Var inte främmande för att ”ge och ta” under lönesamtalet. Det är ju faktiskt en förhandling ni ägnar er åt. Då kanske du får vara beredd på att kompromissa i något avseende, exempelvis beträffande arbetstidens förläggning eller patientkategorier.

För mer information kontakta:

 

 

 
 
Susanna Magnusson
Tel: 08-54 51 59 84

  

 

 

Anna Cestar
Tel: 08-54 51 59 83