Arbetsvillkor

Ett av föreningens mål är att kollektivavtal ska slutas inom alla sektorer där medlemmar är verksamma. Avtalet sluts mellan de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna och reglerar principen för lönebildning och övriga anställningsvillkor för de anställda. Kollektivavtal utgör grunden för goda anställningsförhållanden och innebär en miniminivå för de anställdas villkor. Avtalet skapar också bättre förutsättningar i tvistesituationer då partsförhållandena regleras. Läs mer om Tjänstetandläkarnas avtalsvillkor.

I takt med att tandläkare anställs i nya verksamhetsformer och på andra delar av arbetsmarknaden ser vi över nya kollektivavtalsområden. Det finns också ett behov av att se över en del av de villkorskonstruktioner som finns, t ex på pensionsområdet.

I vissa situationer kan ett byte av sektor skapa ökade kostnader, antingen för den anställda genom försämrade förmåner eller för arbetsgivaren genom ökade premier. Tjänstetandläkarna arbetar aktivt för att motverka de system som gör att tandläkarnas villkor försämras vid byte av arbete, annars riskerar vi att rörligheten på arbetsmarknaden stagnerar för tandläkarna.

Läs mer om hur vi arbetar med frågor om arbetsvillkor i verksamhetsplanen - Löner och anställningsvillkor.


Läs mer i broschyren om vad bra anställningsvillkor är och jämför hur villkoren ser ut utan kollektivavtal.

Klicka på bilden för att öppna pdf-filen.

Du kan också beställa broschyren på
medlemsservice@tjanstetandlakarna.se

Tjänstetandläkarna arbetar för:

  • Kollektivavtal är grunden för goda arbetsförhållanden. Föreningen verkar för att fler anställda tandläkares grundläggande arbetsvillkor ska regleras i kollektivavtal
  • Lönebildningen ska utgå från enskild tandläkares kompetens och prestationer
  • Löneöversyn ska ske i former som ger både individ och den fackliga organisationen inflytande över resultatet

För mer information kontakta:

 

 

 
 
Susanna Magnusson
Tel: 08-54 51 59 84

  

 

 

Anna Cestar
Tel: 08-54 51 59 83