Arbetsmiljö

Allt på arbetsplatsen som påverkar din och dina kollegors hälsa ingår i arbetsmiljön: arbetsredskap, luften, ljudet, ljuset, hur arbetet är organiserat och din trivsel på arbetsplatsen.

En av de huvuduppgifter föreningen har är att främja medlemmarnas fysiska, psykiska och sociala hälsa i arbetet. Detta genomförs framförallt genom att identifiera och motverka hälsorisker i samband med arbetet.

Bevakningen av de anställda tandläkarnas arbetsmiljö sker på olika sätt på olika arbetsplatser. Inom folktandvården har ofta det löpande arbetsmiljöarbetet organiserats genom samarbete med utgångspunkt från det övergripande samverkansavtalet FAS 05. På andra arbetsplatser ligger bestämmelserna i MBL och AML som grund till samverkansarbetet.

En förutsättning för att miljöarbetet ska fungera är de skyddsombud som finns ute på arbetsplatserna. Ombudet utövar sitt uppdrag inom ramen för sin anställning och ansvarar för att meddela arbetsgivaren om det är något som inte fungerar i arbetsmiljön. Arbetsgivaren är i sin tur skyldig att se till att arbetsmiljön når upp till de normer som råder och att åtgärda sådant som påverkar arbetsmiljön negativt.

Tandläkare har en tuff arbetsmiljö

Tandläkaryrket är ett fysiskt krävande yrke med högt arbetstempo och monotona arbetsmoment. Den belastning som tandläkare utsätts för rent arbetsmiljömässigt bygger på många olika faktorer, vissa uppstår på grund av ergonomiska omständigheter medan andra beror på organisatoriska, psykosociala eller yrkesutövningsmässiga orsaker. Inom tandvården är arbetsmiljön över lag krävande inom alla dessa områden. Därför är det viktigt att ta hänsyn till arbetsmiljön i alla de sammanhang som knyter an till tandläkarnas arbete.

Det statliga tandvårdsstödets konstruktion och rapporteringssystem vållar tandläkarna extra påfrestningar och det administrativa arbetet tar mycket av deras arbetstid i anspråk. Tjänstetandläkarna håller därför ett extra öga på frågor kring tandvårdsstödet som kan påverka behandlarna negativt. Föreningen har kontakt med myndigheter och andra tandvårdsaktörer och vi arbetar aktivt för att de administrativa kraven hålls tillbaka så långt som möjligt. En viktig del i arbetet består också i att bevaka att myndighetskrav samordnas så långt det är möjligt för att undvika onödiga påfrestningar.

Läs mer om hur föreningen arbetar med tandvårdsstödet.

Gemensam taktik och ökad satsning på utbildning

Tjänstetandläkarnas lokalavdelningar har kommit överens om en gemensam syn på hur arbetet med arbetsmiljörelaterade frågor ska bedrivas och vilka problemområden som behöver bearbetas för att uppnå en bättre arbetsmiljö för tandläkare. Bland annat har ett antal riktlinjer tagits fram för att stödja det lokala arbetet med arbetsmiljörelaterade frågor.

En förutsättning för en väl fungerande samverkan på arbetsmiljöområdet är engagerade och välutbildade parter. För att tillgodose kunskapsbehovet kring dessa frågor har omfånget på innehållet som avser arbetsmiljöområdet i den fackliga grundutbildningen utökats.

Suntarbetsliv är en partsgemensam satsning mellan fackförbund, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona (fd Pacta), där olika projekt bedrivs för att förbättra arbetsmiljön på olika områden. Du kan läsa mer om det och bland annat ta del av konkreta verktyg på www.suntarbetsliv.se  

Tjänstetandläkarna arbetar för:

 •  Arbetstidsmodeller ska kunna anpassas till individuella förutsättningar och vid sidan av löpande arbetsuppgifter ge utrymme för odontologisk utveckling och fortbildning eller samverkansarbete som förtroendeman på arbetsplatsen
   Arbetsförhållandena ska anordnas med sikte på att ge förutsättningar för ett hållbart yrkesliv. Betydelsen av friskvård inkluderande ergonomiutbildning och fysisk träning bör betonas
   Tandläkares fort- och vidareutbildning ska fortgå kontinuerligt och planeras individuellt
   Rutiner för systematisk erfarenhetsöverföring bör upprättas, där yngre tandläkares behov av handledning särskilt lyfts fram
   Tandläkaryrkets administrativa uppgifter som inte är behandlings- eller patientrelaterade ska minimeras
   Tandläkarnas arbetsinnehåll ska ge utrymme för reflektion och verksamhetsutveckling
   För tandläkare är tillgänglighet till kvalificerad assistans betydelsefull ur arbetsmiljösynpunkt. Särskilda satsningar bör ske för att tillgodose tandvårdens behov av tandsköterskor
  Arbetstidsmodeller ska kunna anpassas till individuella förutsättningar och vid sidan av löpande arbetsuppgifter ge utrymme för odontologisk utveckling och fortbildning eller samverkansarbete som förtroendeman på arbetsplatsen
 • Arbetsförhållandena ska anordnas med sikte på att ge förutsättningar för ett hållbart yrkesliv. Betydelsen av friskvård inkluderande ergonomiutbildning och fysisk träning bör betonas
 • Tandläkares fort- och vidareutbildning ska fortgå kontinuerligt och planeras individuellt
 • Rutiner för systematisk erfarenhetsöverföring bör upprättas, där yngre tandläkares behov av handledning särskilt lyfts fram
 • Tandläkaryrkets administrativa uppgifter som inte är behandlings- eller patientrelaterade ska minimeras
 • Tandläkarnas arbetsinnehåll ska ge utrymme för reflektion och verksamhetsutveckling
 • För tandläkare är tillgänglighet till kvalificerad assistans betydelsefull ur arbetsmiljösynpunkt. Särskilda satsningar bör ske för att tillgodose tandvårdens behov av tandsköterskor

Brister i arbetsmiljön?

Upplever du att arbetsmiljön behöver förbättras på din arbetsplats?

Då ska du i första hand prata med din lokala fackliga ordförande, som hjälper dig att gå vidare med ärendet.

För mer information kontakta:

 

 

 
 
Susanna Magnusson
Tel: 08-54 51 59 84

  

 

 

Anna Cestar
Tel: 08-54 51 59 83