"Positivt att regeringen reagerar"

Med anledning av DN:s reportage under sommaren, där en journalist utgav sig för att vara patient och bad att få boka tid till etniskt svenska tandläkare, inbjöds fack och arbetsgivare inom vårdsektorn till ett möte med social- och arbetsmarknadsdepartementet. Socialminister Lena Hallengren och jämställdhetsminister Märta Stenevi bjöd in förbunden Kommunal, Läkarförbundet, Vårdföretagarna och Tjänstetandläkarna samt arbetsgivarorganisationerna Vårdföretagarna och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) till möte den 25 augusti.

Tjänstetandläkarnas och Tandläkarförbundets ordförande Chaim Zlotnik är positiv till att regeringen har reagerat kraftigt på att det förekommer diskriminerande uttryck vid val av behandlare på det sätt som framkommit i DN:s undersökning. Ytterligare en sak som förvånade i undersökningen var patienternas möjlighet att få dessa önskemål tillgodosedda.

Chaim Zlotnik var nöjd efter det timslånga mötet.

- Dialogen vi hade gav en bra nutidsreflektion av hur det ser ut och där vi samfällt kunde konstatera att det finns flera utmaningar inom vård och omsorg att beakta. Vi måste exempelvis ta hänsyn till samtliga diskrimineringsgrunder samtidigt som dessa kan komma i konflikt med andra lagar som till exempel patientens fria vårdval. I den dagliga verksamheten med alla olika lagar att förhålla sig till finns det dessutom också både riktlinjer och instruktioner.  Därtill kommer även en praktisk utmaning i att hinna hantera alla dessa frågor i den ofta hektiska vardagen t ex i receptionen på en tandvårdsklinik. Samtidigt som det finns krav på att vara kundorienterad måste hänsyn tas till den självklara rätten hos arbetstagarna att få känna sig trygga i en god arbetsmiljö. Allt det här måste fungera!

Under mötet tog Chaim upp att det kan finnas anledning att närmare kartlägga hur vanligt det är med diskriminering i vården

- Diskriminering är ett strukturellt problem. Det förekommer patienter som har krav på att selektera bort behandlare som inte passar in i deras önskemål och där önskemålen inte har någon som helst relevans för behandlingen. Det här är också i hög grad en arbetsmiljöfråga för hur blir arbetssituationen för en tandläkare som måste behandla en patient som ger uttryck för någon form av diskriminering? Förutom arbetsmiljöperspektivet måste man också se till möjligheten till att få en bra behandlingssituation. Det är viktigt med en förtroendefull relation mellan patient och behandlare där båda upplever en tillfredsställande situation.

Chaim Zlotnik anser att det är viktigt att arbeta med värdegrundsfrågorna.

- Det här är ett arbete som ständigt måste pågå och som all personal måste vara involverad i. Det är viktigt att alla på arbetsplatsen har kunskap om hur situationer som är diskriminerade ska hanteras i den praktiska vardagen. Alla måste kunna känna sig trygga och väl behandlade på arbetsplatsen, det gäller både i relation till patienter och kolleger. Diskrimineringslagen är tydlig med att det ska arbetas med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering på arbetsplatsen.