Covid -19 – vad gäller för tandläkare på arbetsplatsen?

Med anledning av Covid -19 har både vi på Tjänstetandläkarnas kansli och våra lokalavdelningar många ärenden att hantera just nu. Vi försöker besvara alla frågor så snart som möjligt, men det kan dröja lite längre än vanligt.  

Har du svårt att komma fram på telefonen så kan du mejla oss på kansliet@tjanstetandlakarna.se

 

Gällande tandläkarnas arbetssituation och riktlinjer i samband med Covid -19 

Vi förstår att det finns oro kring smittorisken, både för hur vi ska kunna skydda patienter och vad vi som behandlare utsätts för. Oron är förklarlig, vi befinner oss i en situation utan fullständig överblick av konsekvenser. Många aktörer uttrycker rekommendationer i dessa frågor: Folkhälsomyndigheten lämnar anvisningar med utgångspunkt framför allt från allmän smittspridningssynpunkt, vårdgivare formulerar regler utifrån patientsäkerhet, arbetsgivare utformar rutiner med personalens säkerhet i fokus. Det är inte alltid tydligt vilken rekommendation som gäller.  

Det betyder att du som behandlare i varje situation och med stöd av generella riktlinjer från myndigheter m fl måste göra en bedömning av vad du möts av och därefter anpassa agerandet. Tandläkare är utbildade i att ta noggrant avvägda beslut och det är positivt att professionen uppbär ett högt förtroende. Alternativet detaljstyrning är knappast önskvärt. 

Oro bland anställda är något som arbetsgivare måste ta på allvar. Det är också viktigt att arbetsgivaren håller sig uppdaterad, involverar skyddsorganisationen via bl a skyddsombuden och håller alla informerade om hur situationen bedöms. 

 

Vad gör Tjänstetandläkarna?  

Vi gör just nu vad vi kan för de medlemmar som behöver hjälp i olika situationer. Vi bevakar att arbetsgivare följer de avtal som finns och att lagar och regler upprätthålls. I varje enskilt fall försöker vi lösa situationen på bästa sätt. 

Genom Sveriges Tandläkarförbund hålls löpande kontakt med myndigheter gällande situationen inom tandvården. Genom Saco har Tjänstetandläkarna också viktiga kontakter med aktuella beslutsfattare, politiker och myndigheter.  

 

Var med i a-kassan

Utöver detta uppmanar vi alla som ännu inte är med i a-kassan att ansluta sig till den. Det är det enskilt bästa sättet att skydda sin inkomst om man skulle bli ofrivilligt arbetssökande. Ansök om medlemskap på www.akademikernasakassa.se

 

Om arbetsmiljöarbete under coronapandemin

På Suntarbetsliv.se kan du läsa om arbetsmiljöarbete med anknytning till coronapandemin. Här finns stöd i krissituationer och verktyg för att klara av det vanliga systematiska arbetsmiljöarbetet – även när inget annat är som vanligt. Läs mer

 

Avtal om korttidspermittering på kommunal sektor

AkademikerAlliansen, en förhandlingsorganisation mellan 16 Sacoförbund, där även Tjänstetandläkarna ingår, har tecknat ett avtal med de kommunala företagens organisation Sobona om korttidspermittering. Läs mer om avtalet här

 

Covid -19 – vad gäller för tandläkare på arbetsplatsen? 

Som tandläkare är du, liksom övrig personal inom hälso- och sjukvården, sannolikt extra utsatt för smitta av coronaviruset. Din arbetsgivare ansvarar för personalens arbetsmiljö. Utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet ska din arbetsgivare undersöka och vidta åtgärder om det finns risk för att du som arbetstagare utsätts för smitta.

Bästa sättet att undvika smitta är att använda den skyddsutrustning som arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla och att följa de basala hygienrutiner som Socialstyrelsen rekommenderar – Se föreskriften Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg.

Genom Tandläkarförbundet hålls kontakt med myndigheter om tandläkarnas utsatta situation i vården samt behov av riktlinjer. Det pågår även samtal via Saco med ledande politiker och departement om hur Sacoförbundens yrkesgrupper påverkas på kort och lång sikt.

Följ rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter som ansvarar för att begränsa smittspridningen av coronaviruset.

 

Officiell information och rekommendationer om Covid -19

 
1177 Vårdguiden

Aktuell information från Folkhälsomyndigheten

Socialstyrelsens information om coronaviruset till personal inom tandvård

Myndigheterna om coronaviruset på Krisinformation.se

Arbetsmiljöverkets rekommendationer

Regeringens arbete med anledning av coronaviruset

SKR:s frågor och svar om arbetsgivares ansvar

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler 

https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset.31764.html

 

Vanliga frågor

Med anledning av coronaviruset får vi många frågor om vad som gäller på arbetsplatsen. Nedan besvaras några av dessa. Har du andra frågor är du välkommen att höra av dig till oss på kansliet@tjanstetandlakarna.se eller tel 08-54 51 59 80.

 

Är du arbetsgivare – ta kontakt med din arbetsgivarorganisation 

Vårt perspektiv utgår från våra medlemmars roll som anställda. Du som söker information i egenskap av arbetsgivare bör i stället vända dig till din arbetsgivarorganisation. 

 

Hur ska vi behandlare ta hand om patienterna?

I det dagliga arbetet möter och bemöter vi patienter med utgångspunkt i att alla faktiskt är potentiella smittbärare, inte bara av viruset Covid -19. Det finns riktlinjer kring hur vårdpersonal ska hantera detta vilket även gäller i nuläget. Upptäcks sjukdomssymptom hos en patient kan hen nekas vård och hänvisas till en vårdinrättning med adekvat utrustning. 

 

Hur skyddar vi oss mot smitta på arbetsplatsen?

Varje enskilt patientmöte måste riskbedömas och lämpliga åtgärder ska vidtas för att skydda både patienter och personalen. Arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla lämplig skyddsutrustning för arbetsuppgifterna.

 

Brist på skyddsutrustning på arbetsplatsen – hur gör vi?

Det är både patienter och personal som skyddas. Arbetsgivare och vårdgivare ansvarar för att verksamheten kan bedrivas tryggt och säkert utan risk för skada eller smitta samtidigt som det ska vara patientsäkert.

Om det finns anvisningar om personlig skyddsutrustning så ska den användas. Upprättade rutiner ska följas och känner du inte till dem ska arbetsgivaren kunna informera dig om dem. Vid brist på skyddsutrustning ska arbetsgivaren uppmärksammas på det och kunna informera dig om hur arbetet ska fortskrida under säkra former.

Vid allvarliga brister kan skyddsombudet påkalla ett skyddsombudsstopp enligt arbetsmiljölagen.

 

Vad gäller för mig om jag blir sjuk i Covid -19?

Ring 1177 eller besök www.1177.se för anvisningar om vad du ska göra. Glöm inte att sjukanmäla dig till arbetsgivaren.

Om du inte kan arbeta för att du är sjuk kan du få sjukpenning. Istället för din vanliga lön betalar arbetsgivaren ut sjuklön under de första två veckorna. Därefter kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan om du fortfarande är sjuk.

 

Vad innebär ett tillfälligt slopat sjukintyg?

Om du är sjuk behöver du inte ha ett läkarintyg förrän efter dag 21, när du ansöker om sjukpenning. I vanliga fall behöver du lämna läkarintyg från dag 8 till din arbetsgivare eller Försäkringskassan. Men det kravet har regeringen beslutat att tillfälligt ta bort.

 

Vad innebär tillfälligt slopad karensdag?

Karensavdraget slopas tillfälligt från den 11 mars till och med den 31 december 2020 genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukdomsfall. Den anställde ska i efterhand söka ersättning från staten för den första sjukdagen och ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan. Arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt.

 

Om jag blir smittad på jobbet – kan det klassas som en arbetsskada?

Covid-19 är inte upptaget på listan för smittsamma sjukdomar enlig förordning om arbetsskadeförsäkring. Därmed kan det inte klassas som arbetsskada vid eventuell smitta, även om regeringen vill se över detta.

Region- och kommunalanställd personal inom vård och omsorg är dock inte helt oförsäkrade. Enligt kollektivavtalet Allmänna bestämmelser, som omfattar de anställda inom kommuner och regioner, fyller arbetsgivaren ut Försäkringskassans ersättning vid sjukdom som varar längre än sjuklönerperioden (= de första 14 dagarna i en sjukperiod). Den anställde kan då mellan dag 15-90 få sammanlagt närmare 90 % av sin vanliga lön i ersättning. Även efter dag 90 kompletterar arbetsgivaren men då med en annan procentsats. Kompletteringen gäller oavsett om sjukdomen beror på arbetsskada eller inte.

I den kollektivavtalade försäkringen vid arbetsskada (TFA) ska smittan kvarstå i 180 dagar för att rätten till ersättning ska kunna prövas av försäkringsbolaget AFA. Det kan innebära att även om Covid-19 kommer upp på listan för smittsamma sjukdomar som kan klassas som arbetsskada så kan det vara så att många, om allt går väl under sjukdomsförloppet, hunnit bli friska innan 180 dagar passerat. 

 

När har jag rätt till smittbärarpenning?

För att ha rätt till smittbärarpenning måste du ha ett läkarintyg som visar att du inte får arbeta eftersom du är – eller kan vara – smittad av en samhällsfarlig sjukdom, dit Covid-19 räknas. Läs mer om smittbärarpenning hos Försäkringskassan (https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/anstalld/smittbararpenning)

 

Vad gäller för ersättning för vab?

Du kan få ersättning för vab om du måste vara hemma och ta hand om ditt barn om:
- barnet är sjukt
- barnet är smittbärare
- det finns en konkret misstanke om att barnet sprider smitta (efter exempelvis bedömning av läkare eller sjuksköterska).

 

Vilka ledighetsregler gäller om skolor och förskolor hålls stängda?

Se aktuell information på Försäkringskassans hemsida, https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

 

Kan arbetsgivaren bestämma när jag ska ta min semester?

Utgångspunkten är att arbetsgivare och arbetstagare kommer överens om semesterns förläggning. Vid oenighet är det slutligen arbetsgivaren som bestämmer om semesterns förläggning. I en sådan situation finns det ändå regler som arbetsgivaren måste förhålla sig till.

 

Kan arbetsgivaren tvinga mig ta semester i maj eller september?

Som regel – ja. Grunden är att semester ska förläggas i samråd mellan arbetstagare och arbetsgivare, men i de fall när det inte går att enas om när semestern ska läggas ut så har arbetsgivaren sista ordet.

Arbetstagare har rätt till en årlig huvudsemester, normalt en sammanhängande ledighetsperiod av minst fyra veckor. Huvudregeln enligt det kollektivavtal som gäller på Folktandvården och regionerna är att arbetsgivaren ska eftersträva att arbetstagaren får sin huvudsemester under perioden juni – augusti. Arbetsgivaren kan emellertid besluta att huvudsemestern förläggs även till maj och september, men då måste arbetsgivaren först ge facken en möjlighet att påverka beslutet genom förhandling enligt 11 § lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL).

Om arbetsgivaren förlägger huvudsemestrar utanför juni – augusti måste denne som regel ersätta arbetstagarna med extra semesterdagar: arbetstagare som har högst 14 semesterdagar förlagda under juni – augusti får två betalda semesterdagar extra under semesteråret och arbetstagare som fått 15 –19 semesterdagar förlagda under juni – augusti får en extra betald semesterdag under semesteråret. Dock utgår inte ersättningsdagar om arbetstagaren själv begärt semester utanför juni – augusti, utan detta gäller bara om förläggningen skett på arbetsgivarens initiativ.

Det är även möjligt att förlägga huvudsemester utanför perioden maj – september, men då krävs ett lokalt avtal om detta, alternativt att arbetstagaren själv begär det.

 

Kan arbetsgivaren återkalla en redan beviljad semester?

I första hand ska en arbetsgivare som överväger att återkalla ett beslut om beviljad semester försöka komma överens med berörda arbetstagare. Om arbetsgivaren ändå återkallar redan beviljad semester kan denne få betala skadestånd till arbetstagaren.

Det handlar då främst om ekonomiskt skadestånd för den skada som arbetstagaren lidit på grund av ändringen – det kan till exempel röra sig om kostnader för avbokade resor eller ej utnyttjade biljetter – men även, om ändringen skett utan fog, allmänt skadestånd för brott mot semesterlagen. 

En återkallelse av beviljad semester ställer också krav på att arbetsgivaren dessförinnan har gjort en riskbedömning av bemanningsläget och på relevanta sätt försökt täcka behovet av personal på något annat sätt, t.ex. med vikarier eller övertid. Ett återkallande av semestern får alltså inte bero på dålig planering.

 

Kan arbetsgivaren avbryta en redan påbörjad semester?

Ja, enligt det kollektivavtal som gäller för folktandvården och regionerna finns en skyldighet för arbetstagaren att avbryta sin semester, om synnerliga skäl finns. Med ”synnerliga skäl” avses sådant som inte kunnat förutses eller planeras för. Arbetsgivaren behöver dessutom försöka lösa situationen på annat sätt, till exempel genom att ta in vikarier eller omdisponera arbetet.

En arbetstagare som beordrats att avbryta sin huvudsemester för att återgå i arbete får en extra semesterdag i kompensation för varje dag som arbetstagaren skulle ha arbetat enligt gällande arbetstidsförläggning. Kompensation ges med högst fem semesterdagar. Dessa extra semesterdagar ska läggas ut under semesteråret och kan inte sparas. Utöver detta får arbetstagaren tillbaka den förlagda semesterdagen. Om arbetstagaren arbetar utöver ordinarie arbetstid den aktuella dagen kan det också bli aktuellt med övertidsersättning.

MEN, och det här är viktigt: arbetstagare är inte skyldiga att vara tillgängliga eller anträffbara på semestern. Det står arbetstagarna därför fritt att stänga av mobil och inte läsa email under sin semester.

 

Permittering, vad innebär det och kan det komma att beröra mig – på vilket sätt 

Det finns en lag om korttidsanställning som ger regeringen möjlighet att i samhällskritiska lägen aktivera stöd till företag för arbetstidsminskning. Det har regeringen gjort nu med anledning av coronapandemin. 

AkademikerAlliansen, där Tjänstetandläkarna ingår, har nyligen tecknat ett avtal med de kommunala företagens organisation Sobona om korttidspermittering, läs mer här. Avtalet innebär att det möjliggör för de regionägda folktandvårdsbolagen att söka stödet, precis som de privata tandvårdsaktörerna har kunnat göra sedan tidigare. Dock gäller inte avtalet för regioner och kommuner, vilket innebär att exempelvis folktandvården inom regionerna inte kan söka stödet. 

Regeringen har även föreslagit att under månaderna maj, juni, juli är det möjligt att söka stöd för upp till 80 procent av arbetstiden. Förändringen föreslås gälla från och med den 1 maj och beslutet kommer regeringen att fatta under maj månad.

Observera dock att det finns ett tak för statens bidrag på 44.000 kr/mån. 

Då Tjänstetandläkarna inte har kollektivavtal på den privata sektorn ska en överenskommelse göras med minst 70 % av de anställda tandläkarna per driftsenhet. Alla som skriver på ska ha samma arbetstidsminkning. 

Beslut att införa korttidspermittering är MBL-pliktigt. Arbetsgivaren ska alltså förhandla med Tjänstetandläkarna innan systemet beslutas om vi har medlemmar som berörs.

Läs gärna mer på https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidsarbete.html 

 

Uppsägning pga arbetsbrist 

Tandvården påverkas av Corona bl a genom att patienter avbokar besök. Det sker i varierande grad, men de flesta rapporterar betydande nedgång. I lagteknisk mening uppstår arbetsbrist vilket är saklig grund för uppsägning. 

Om den situationen uppstår ska arbetsgivaren ta initiativ till förhandlingar med Tjänstetandläkarna om vi har medlemmar på arbetsplatsen. 

Den som blir uppsagd har rätt till lön under uppsägningstiden. 

 

A-kassa och inkomstförsäkring, vad gäller? 

För att möta den pågående coronapandemins påverkan på individers, företags och samhällets ekonomi har regeringen och samarbetspartierna infört tillfälliga förändringar i a-kassans regler.

Här kan du läsa om förändringar i arbetslöshetsförsäkringen med anledning av coronaviruset, och vad som gäller generellt för Akademikernas a-kassa kan du läsa om på https://www.akademikernasakassa.se/.

Kompletterande inkomstförsäkring som täcker upp löneförlust utöver a-kassans nivå kan utgå för dem som har arbetat 18 månader och varit medlem i Tjänstetandläkarna i minst 12 månader. Läs gärna mer på http://www.inkomstforsakring.com/tjanstetandlakarna/inkomstforsakringen/

 

Kan arbetsgivaren stänga av mig från jobbet?

Ja, arbetsgivaren har möjlighet att utestänga personal från arbetsplatsen för att förhindra smitta. Lönen ska då bibehållas. Inom den privata sektorn finns möjlighet till korttidspermittering, se mer i svaret under frågan som handlar om permittering.

 

Får jag lön om jag är hemma för att arbetsgivaren har beordrat mig det?

Ja, men du måste då också utföra arbete hemifrån om arbetsgivaren begär det.

 

Kan arbetsgivaren begära att jag ska komma till jobbet trots att jag har förkylningssymptom?

Nej, alla har möjlighet at sjukskriva sig själva utan sjukintyg, om man själv bedömer att man är arbetsoförmögen på grund av sjukdom.

 

Kan arbetsgivaren begära att jag ska komma till jobbet trots att jag nyligen har träffat en smittad person?

Ja, med undantag om en läkare har bedömt att du kan bära på en smitta av en samhällsfarlig sjukdom, dit Covid-19 räknas. Läs mer om smittbärarpenning hos Försäkringskassan (https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/anstalld/smittbararpenning

 

Kan arbetsgivaren begära att jag ska komma till jobbet trots att jag vill stanna hemma för att inte bidra till smittspridningen, även om jag inte uppvisar några sjukdomssymptom?

Ja.

 

Kan arbetsgivaren begära att jag ska komma till jobbet trots att jag känner oro och inte vill riskera att bli smittad på jobbet?

Ja, även om du känner oro får du av princip inte stanna hemma från jobbet. Skulle du ändå göra det får du ingen lön under tiden du inte jobbar, om arbetsgivaren även vidtar andra åtgärder i en sådan situation går inte att svara på generellt.

 

Kan jag begära att få jobba hemifrån?

Nej, det kan du inte men du kan komma överens med arbetsgivaren om vilka uppgifter du kan sköta hemifrån.

Förtroendevald

Jag är förtroendevald, vad ska jag göra med inplanerade medlemsmöten.

Planerar ni medlemsmöten eller andra lokala sammankomster? Vi rekommenderar försiktighet och att ni noga följer myndigheternas och arbetsgivarens riktlinjer för sammankomster. Det går självklart bra att senarelägga årsmöten. Kontakta kansliet om du har frågor.

Nytt avtal för korttidspermittering

AkademikerAlliansen har tecknat ett avtal med de kommunala företagens organisation Sobona om korttidspermittering. 
Läs mer om avtalet här.

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan i kommuner, regioner och kommunala företag mellan 16 Sacoanslutna förbund och där även Tjänstetandläkarna ingår.